Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website (https://www.debeterewereld.nl) met uiterste zorg is samengesteld en Stichting De Betere Wereld deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze website kan aan verandering onderhevig zijn. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Disclaimer
Stichting De Betere Wereld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Stichting De Betere Wereld of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot aangeleverde en op de website getoonde logo’s, teksten, animaties, films en/of foto’s komen toe aan de adverteerder en/of auteur en/of creatief en/of producent.

Stichting De Betere Wereld is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op www.debeterewereld.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Stichting De Betere Wereld sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Stichting De Betere Wereld is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Overname artikelen
Overname en verspreiding van op onze website gepubliceerde informatie mag uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van Stichting De Betere Wereld en/of de auteurs en altijd met volledige bronvermelding.

Vragen?
Voor meer informatie over het bovenstaande, stuur een e-mail naar info@debeterewereld.nl.